• National Cooperative Bank Limited - NCBL
  • Corporate office: Kupandol Lalitpur
  • Call us 00977-1-5180182
  • Find Us On

DOWNLOAD

बैंकको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना मिति २०७६/५/२५ गते अनुसार विभिन्न पदको लागी पाठ्यक्रम (Syllabus) डाउनलोड गर्नुहोस
सहायक अधिकृत: लेखा/प्रशासन
सहायक अधिकृत: कानून
सहायक: लेखा/प्रशासन
सहायक: सूचना प्रविधि (IT)
सहायक: प्रकाशन
कनिष्ट सहायक (फिल्ड स्टाफ):लेखा/प्रशासन
शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस
Prize Form For Federation 2075/76
Prize Form For All Coop 2075/76
बैंकको आतंरिक लेखा परिक्षणको आशय पत्र माग सम्बन्धी विस्तृत विवरण
बोलपत्र फारम
प्रस्तावित स्तरीकरण कार्यक्रम प्रयोग निर्देशिका
सहकारी ऐन २०७४
सहकारी नियमावली २०७५
KYM Form
e-Banking Form
SMS Banking Form
NCBL Brochure
नमूना कार्यविधिहरु
सम्पत्ती शुद्दिकरण निवारण आन्तरिक कार्यविधि
धितो कर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist Collateral
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
लघुकर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist Microfinance Loan
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
दीगो सहकारी कर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
वचत खाता खोल्नको लागी आवश्यक कागजात
Checklist