• National Cooperative Bank Limited - NCBL
  • Corporate office: Kupandol Lalitpur
  • Call us 00977-1-5180182
  • Find Us On

Career

मिति २०७६ कार्तिक २५, २६ र २७ गते सञ्चालन भएको अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण प्रतियोगीहरुको नामावली डाउनलोड गर्नुहोस
सहायक अधिकृत: लेखा/प्रशासन
सहायक: लेखा/प्रशासन
सहायक: सूचना प्रविधि (IT)
कनिष्ट सहायक (फिल्ड स्टाफ):लेखा/प्रशासन