• National Cooperative Bank Limited - NCBL
 • Corporate office: Kupandol Lalitpur
 • Call us 00977-1-5180182
 • Find Us On

Online Training

तालीमका विषयबस्तु | अपडेट भएको मिति | डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सहकारीमा सम्पत्ति शुद्दिकरण
 • २०७७/०२/८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Tax Perspective on Cooperatives Training (Zoom) for Cooperative Managers Syllabus
 • २०७७/०१/२८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • तालीममा समाबेश फाइलहरु: Chart of Account
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  तालीममा समाबेश फाइलहरु: Financial Statment_Coop
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  तालीममा समाबेश फाइलहरु: Presentation on Taxation
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  तालीममा समाबेश फाइलहरु: TDS Rates
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Basic Excel Training For Cooperative Managers Course Content: 1
 • २०७७/०१/१५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Basic Excel Training For Cooperative Managers Course Content: 2
 • २०७७/०१/१५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |