• National Cooperative Bank Limited - NCBL
  • Corporate office: Kupandol Lalitpur
  • Call us 00977-1-5180182
  • Find Us On

Mission

Mission

  • सदस्यहरुको दीगो बिकासका लागि नवीनतम प्रविधिसहित प्रतिस्पर्धी एवम् गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने,(To provide competitive and qualitative financial services with latest technology for sustainable development of the members.)
  • नेतृत्व एवम् व्यावसायिक जनशक्ति बिकास र परिचालन गरी जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन मार्फत बैंक र सदस्यहरुमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने/गराउने, (To develop corporate governance in the Banks and members through responsible business operation by developing and mobilizing leadership and professional manpower.)
  • सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिकता बिकासका लागी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंगको समन्वयमा निरन्तर बहस पैरवी गर्ने, (To continuously advocate for the development of professionalism of cooperative sector in coordination with the concerned stakeholders.)