राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडमा खाता खोल्ने फारम (ONLINE)श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड
यस संघ\संस्थाको नाममा त्यस बैंकमा निम्न प्रकारको खाता खोलिदिनु हुन आवश्यक कागजात समेत यसै अनलाइन मार्फत पेश गरेका छौ, बैंकको विधमान र भविष्यमा बन्ने नीति नियमहरु पालना गर्नेछौ |
 • सम्पर्क व्यक्तिको नाम:सम्पर्क व्यक्तिको मोवाइल नम्बर: 
 • संघ/संस्थालाई कारोवारको लागि नजिक पर्ने बैंकको शाखा कार्यालय छनौट गर्नुहोस |
 • (संघ/ संस्थाले कस्तो खाता खोल्न चाहेको हो कुनै एक खाताको प्रकार छनौट गर्नुहोस | )
  खाताका विशेषताहरु थाहा पाउन बैंकको वेवसाइट हेर्नुहोस |
 • (बैंकमा उल्लेखित खाता संचालकको नामको हस्ताक्षर मात्र चल्ने छ | )
  छेउमा रहेको (+) चिन्हमा क्लिक गरि अर्को विवरण थप गर्न सकिनेछ |
  खाता संचालकको नाम:पद:खाता संचालकको ठेगानाखाता संचालकको फोन नम्बर: 
  Add a new row
 • छेउमा रहेको (+) चिन्हमा क्लिक गरि अर्को विवरण थप गर्न सकिनेछ |
  संचालकको नाम:पद:संचालकको ठेगानासंचालकको फोन नम्बर: 
  Add a new row
 • १. सहकारी संघ/संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र
  Accepted file types: pdf, jpg, png.
 • २. संघ/संस्थाको विनियम
 • ३. स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)
 • ४. अन्तिम वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
 • ५. खाता खोल्नको लागि बैकलाई लेखिएको पत्र
 • ६. राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको शेयर प्रमाणपत्र

 • *अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने कार्य पुरा गर्न बैंकले बढीमा ३ कार्यदिन लगाउने छ |

  स्व:घोषणा:
  अनलाइन फारम बैंकले प्राप्त गरे पश्चात सहकारी संघ/संस्थालाई सम्पर्क गरि बैंकवाट शाखा कार्यालयमा बोलाइने छ, सो समयमा सहकारी संघ/संस्था आफ्ना सक्कल डकुमेन्ट सहित संघ/संस्थाले माथि कारोवारको लागि छनौट गरेको बैंकको शाखा कार्यालयमा उपस्थित हुनेछ |
  * खाता खोल्ने फर्ममा उल्लेखित नियम वारे संस्था पूर्ण जानकार छ |
  * बैंकको खाता संचालन सम्बन्धि नियम वारे संस्था जानकार छ |
  * माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण/सूचना/ दस्ताबेज सत्य र सहि हुन, झुठो सूचनावाट उत्पन्न हुने सबै परिणाम प्रति बैंकले जिम्मा लिने छैन |
सहायता आवश्यक परेमा

फारम भर्ने सम्बन्धमा कुनै समस्या भएमा हामीलाई लेख्नुहोस, बैंक प्रतिनिधि द्वारा तपाई लाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ |