राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको कर्जा सम्बन्धि जिज्ञासा फारम (ONLINE)

  • सम्पर्क व्यक्तिको नाम:सम्पर्क व्यक्तिको मोवाइल नम्बर: 
  • संघ/संस्थालाई कारोवारको लागि नजिक पर्ने बैंकको शाखा कार्यालय छनौट गर्नुहोस |
  • (संघ/ संस्थाले बैंक वाट लिन चाहेको कर्जा खाताको प्रकार छनौट गर्नुहोस | )
    खाताका विशेषताहरु थाहा पाउन बैंकको वेवसाइट हेर्नुहोस |
सहायता आवश्यक परेमा

फारम भर्ने सम्बन्धमा कुनै समस्या भएमा हामीलाई लेख्नुहोस, बैंक प्रतिनिधि द्वारा तपाई लाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ |